درباره ما

در این برگ ماهیت حقوقی، ساختار، ماموریت و اهداف شرکت پدیسار انفورماتیک به زبان فارسی ارایه می شود

از جمله های کوتاه  و ساده استفاده کنید. آیین نگارش فارسی را رعایت کنید و از املای درست واژه ها مطمئن شوید.

نشانه های سجاوندی (مانند ، " : ؟ . ! ) را درست و به جا استفاده کنید.

با این که هیچ محدودیتی از دیدگاه اندازه ی متن ندارید و هر چقدر بخواهید می توانید بنویسید، اما حوصله ی دیدارکننده از سایت را در نظر بگیرید و فقط چیزی را بنویسید که می دانید خواننده نیاز دارد. به سخن دیگر، چیزی را که برای دیدار کننده از سایت مهم است نه چیزی که برای شما مهم است.

عکسهای حرفه ای از کادر مدیریت و از ساختمان و محل کار و انبار نیز بسیار موثر است.