پروژه یک را نام ببرید

تم الإرسال في 09‏/11‏/2018 2:43 م بواسطة Mohammad Ramezanian   [ تم تحديث 09‏/11‏/2018 2:45 م ]
دو یا سه خط درباره پروژه یک بنویسید
نام کارفرما، نام پروژه، سال آغاز/پایان و هدف رسمی پروژه را بنویسید
تلاش کنید عکس یا عکسهایی ار پروژه را در این بخش بگنجانید. بویژه اگر مراسم پایان پروژه دارید و عکس با پرسنل کارفرما گزارش را بسیار دلنشین تر می کند
توجه کنید که نباید جا، قیمت، ساختار شبکه و دیگر اطلاعاتی از کارفرما را منتشر کنید که عرفا یا بر پایه  قرارداد NDA (در صورت وجود) پدیسار مجاز به افشای آن نیستید

Comments