پروژه‌ها و مشتریان ما

پروژه دوم

تم الإرسال في 09‏/11‏/2018 2:51 م بواسطة Mohammad Ramezanian   [ تم تحديث 09‏/11‏/2018 2:51 م ]

دو یا سه خط درباره پروژه شماره دو بنویسید
نام کارفرما، نام پروژه، سال آغاز/پایان و هدف رسمی پروژه را بنویسید
تلاش کنید عکس یا عکسهایی ار پروژه را در این بخش بگنجانید. بویژه اگر مراسم پایان پروژه دارید و عکس با پرسنل کارفرما گزارش را بسیار دلنشین تر می کند
توجه کنید که نباید جا، قیمت، ساختار شبکه و دیگر اطلاعاتی از کارفرما را منتشر کنید که عرفا یا بر پایه  قرارداد NDA (در صورت وجود) پدیسار مجاز به افشای آن نیستید

پروژه یک را نام ببرید

تم الإرسال في 09‏/11‏/2018 2:43 م بواسطة Mohammad Ramezanian   [ تم تحديث 09‏/11‏/2018 2:45 م ]

دو یا سه خط درباره پروژه یک بنویسید
نام کارفرما، نام پروژه، سال آغاز/پایان و هدف رسمی پروژه را بنویسید
تلاش کنید عکس یا عکسهایی ار پروژه را در این بخش بگنجانید. بویژه اگر مراسم پایان پروژه دارید و عکس با پرسنل کارفرما گزارش را بسیار دلنشین تر می کند
توجه کنید که نباید جا، قیمت، ساختار شبکه و دیگر اطلاعاتی از کارفرما را منتشر کنید که عرفا یا بر پایه  قرارداد NDA (در صورت وجود) پدیسار مجاز به افشای آن نیستید

1-2 of 2

Comments