تقویم رخدادها

در این بخش تاریخ هایی که برای شرکت یا مشتریان شرکت اهمیت دارد درج می کنید. رخدادهایی مانند سمینارها، نمایشگاهها و تورها از آن جمله هستند.